Ysgolion

Ysgolion

Cynlluniwyd y deunyddiau hyn yn benodol ar gyfer plant 4-5 oed, gan ystyried amrywiaeth o alluoedd. Os ydych yn rhan o ddosbarth Derbyn cymysg, neu os oes mwy nag un athro Derbyn yn eich lleoliad, a fyddech cystal â sicrhau bod pob athro yn cael y nifer priodol o becynnau.

 

Cysylltwch â ni os nad oes digon o becynnau ar eich cyfer yn eich cyflenwad.

 

Disgwylir i bob ymarferwr gefnogi'r rhaglen er mwyn cyflawni ei chanlyniadau a’i defnyddio fel adnodd gwerthfawr wrth gynllunio eu sesiynau llythrennedd a rhifedd. Mae'r rhaglen yn gyfle ardderchog i gynnwys rhieni yn addysg eu plant, gan greu partneriaeth gyswllt gadarn rhwng yr ysgol a'r cartref.

 

Mae'r rhaglen yn cynnwys cyfres o adnoddau a gaiff eu hanfon i ysgolion, i'w defnyddio gan athrawon dosbarth Derbyn yn yr ystafell ddosbarth ac i'w hanfon adref i rieni eu defnyddio gyda'u plant gartref.

Tymor 1

Sialens Rhigwm - cyfres o daflenni rhigymau yn cynnwys pum rhigwm Cymraeg a pum rhigwm Saesneg, gyda thystysgrifau i'r plant pan fyddant yn cwblhau'r sialens, sef gallu dysgu ac ailadrodd y rhigymau!

 

Fy nghalendr Dyna Dywydd! - dyma adnodd i ddefnyddio gyda'r teulu dros hanner tymor. Bydd cofnodi mathau gwahanol o dywydd yn helpu eich plentyn i ddatblygu’u sgiliau mathemateg yn y blynyddoedd cynnar.

Tymor 2

Bagiau Llyfrau Bwmerang - Set o fagiau llyfrau y gall plant fynd â nhw adre gyda nhw yn eu tro, yn cynnwys cylchgrawn y bydd pob plentyn yn cael ei gadw.

 

Ble mae'r Ddafad? - Fe fydd pob plentyn yn derbyn set o gardiau Ble mae'r ddafad i fynd adref. Gallwch cael digonedd o hwyl gyda'r cardiau yn yr ysgol neu yn y cartref.

Tymor 3

Fy Llyfr - adnodd unigryw o ansawdd uchel sy'n rhoi cyfle i'r dysgwyr greu eu llyfr eu hunain i'w gadw.

Her yr Ungorn - mae’r gweithgareddau llawn hwyl yn y cylchgrawn wedi’u cysylltu â’r Cyfnod Sylfaen, ac wedi’u creu i gael eu defnyddio gyda’ch plentyn ar ddiwedd eu blwyddyn Derbyn. Maen nhw’n annog eich plentyn i siarad, gwrando a gwneud penderfyniadau.

 

Nod cyffredinol:

Y nod yw gwella safonau llythrennedd a rhifedd, gan gefnogi'r meysydd dysgu canlynol o fewn y Cyfnod Sylfaen: sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu, gan gynnwys rhifau (datblygiad mathemategol), datblygiad personol a chymdeithasol a lles ac amrywiaeth diwylliannol.

 

Y canlyniadau arfaethedig


Yn cynyddu a/neu yn gwella:

 

  •     yr amser gwerthfawr y mae teuluoedd yn ei dreulio gyda'i gilydd;
  •     agweddau rhieni/gofalwyr tuag at ddarllen a llyfrau (iddynt hwy eu hunain a'u plentyn);
  •     nifer y rhigymau y mae'r rhieni/gofalwyr a phlant yn eu gwybod
  •     hyder rhieni wrth rannu llyfrau, straeon a rhigymau
  •     hyder rhieni o ran bod yn bartner yn y dasg o ddysgu eu plentyn dros amser


Cefnogir pob elfen o'r rhaglen gan arweiniad i athrawon a bocs tŵls ac mae ein Rheolwr Denu Ysgolion wrthi'n darparu hyfforddiant ledled Cymru er mwyn rhannu gwybodaeth ac arfer dda. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau, ac efallai y cewch gymorth o chwilio yn ein Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Gobeithio y byddwch chi a'ch dysgwyr yn mwynhau cymryd rhan yn y rhaglen ac edrychwn ymlaen at glywed eich adborth.

Adnoddau i ysgolion

Bydd pob plentyn yn y dosbarth yn derbyn ei gopi'i hun o gylchgrawn yn ogystal, i'w lenwi gartref a'i gadw.

Cyflwynwch y Bagiau Llyfrau Bwmerang i rieni a gofalwyr drwy gyfrwng y cyflwyniad lliwgar hwn, sy’n cynnwys gwybodaeth am fuddion rhannu straeon ynghyd â chynghorion ardderchog ar gyfer teuluoedd.

Adnoddau ychwanegol

Nod y pecynnau cymorth yw i'ch helpu i ennyn diddordeb plant a theuluoedd mewn gwersi llawn hwyl gan ein bod yn deall bod plant yn gwneud cynnydd gwell o lawer yn yr ysgol pan fydd eu rhieni neu eu gofalwyr yn mynd ati i gefnogi eu haddysg yn y cartref.

Gwyliwch ein fideo i weld sut mae Pori Drwy Stori yn gwneud gwahaniaeth yn yr ysgol ac yn y cartref.