Llyfrgellwyr

Llyfrgellwyr

Mae Pori Drwy Stori yn rhaglen Cyfnod Sylfaen, sy'n cynnig cyfleoedd ardderchog i greu cysylltiadau rhwng teuluoedd, ysgolion a llyfrgelloedd.
 
Mae Pori Drwy Stori wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru er mwyn cefnogi llythrennedd yn y Cyfnod Sylfaen ac fe'i lansiwyd ym mis Hydref 2012. Cafodd y rhaglen ei chynllunio ac fe'i cyflwynir gan Book Trust Cymru gydag arweiniad athrawon, llyfrgellwyr ac arbenigwyr ym maes llythrennedd. Nod Pori Drwy Stori yw gwella safonau llythrennedd a chynnwys rhieni a gofalwyr yn fwy drwy bartneriaethau lleol. Bydd plant sy'n dechrau yn y dosbarth derbyn mewn ysgolion a gynhelir yn gallu cymryd rhan yn y rhaglen.
 
Bydd Pori Drwy Stori yn darparu deunyddiau i ysgolion a theuluoedd gyda'r cwbl ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae'r Sialens Rhigwm yn seiliedig ar ddysgu ac adrodd rhigymau a barddoniaeth gynnar. Mae'r Bagiau Llyfrau Bwmerang yn cynnwys dau lyfr stori a llun hyfryd, un yn Gymraeg ac un yn Saesneg i'w mwynhau yn y dosbarth a gartref, ac mae Fy Llyfr yn rhoi'r cyfle i bob plentyn greu ei lyfr ei hun i'w gadw. Mae'r adnoddau rhifedd yn addas i amrywiaeth o alluoedd ac fe'u cynlluniwyd er mwyn helpu i gefnogi gofynion y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol.

 

Mae cyfleoedd i weithio gydag ysgolion lleol drwy Pori Drwy Stori yn cynnwys:

  • Cynnal perfformiad o rigymau yn y llyfrgell i ddathlu'r ffaith bod y plant wedi cwblhau'r Sialens Rhigwm, gan wahodd rhieni a gofalwyr i fynychu
  • Gweithio gydag ysgolion er mwyn trefnu darlleniad o'r Llyfrau Bwmerang yn y llyfrgell, unwaith eto gan wahodd rhieni a gofalwyr
  • Datblygu sesiwn i ysgolion yn seiliedig ar ystyried gwahanol genres, er mwyn rhoi llu o syniadau i'r plant allu creu eu llyfr eu hunain
  • Anfon rhestr llyfrau i ysgolion ar gyfer yr athrawon, neu lungopïo'r rhestr a'i rhoi i rieni, gan argymell llyfrau eraill sy'n gysylltiedig â Pori Drwy Stori: fel barddoniaeth a rhigymau neu lyfrau eraill gan awduron Bwmerang.

Adnoddau i lyfrgellwyr

Bydd pob plentyn yn y dosbarth yn derbyn ei gopi'i hun o gylchgrawn yn ogystal, i'w lenwi gartref a'i gadw.

Cyflwynwch y Bagiau Llyfrau Bwmerang i rieni a gofalwyr drwy gyfrwng y cyflwyniad lliwgar hwn, sy’n cynnwys gwybodaeth am fuddion rhannu straeon ynghyd â chynghorion ardderchog ar gyfer teuluoedd.

Adnoddau ychwanegol

Nod y pecynnau cymorth yw i'ch helpu i ennyn diddordeb plant a theuluoedd mewn gwersi llawn hwyl gan ein bod yn deall bod plant yn gwneud cynnydd gwell o lawer yn yr ysgol pan fydd eu rhieni neu eu gofalwyr yn mynd ati i gefnogi eu haddysg yn y cartref.

Gwyliwch ein fideo i weld sut mae Pori Drwy Stori yn gwneud gwahaniaeth yn yr ysgol ac yn y cartref.