Teuluoedd

Teuluoedd

Mae Pori Drwy Stori yn rhaglen newydd gyffrous sy'n seiliedig ar lyfrau, straeon a rhigymau. Bydd pob plentyn 4-5 oed mewn ysgolion a gynhelir yn cymryd rhan, gydag arian gan Lywodraeth Cymru.  Mae BookTrust Cymru wedi gweithio gydag arbenigwyr ledled Cymru i ddatblygu adnoddau i athrawon, rhieni a gofalwyr a phlant.


Bydd Pori Drwy Stori yn darparu tair cyfres o ddeunyddiau dwyieithog i ysgolion a theuluoedd:

Tymor 1

Sialens Rhigwm - mae'r Sialens Rhigwm yn pwysleisio hwyl wrth ddysgu ac adrodd rhigymau a barddoniaeth

 

Fy nghalendr Dyna Dywydd! - dyma adnodd i ddefnyddio gyda'r teulu dros hanner tymor. Bydd cofnodi mathau gwahanol o dywydd yn helpu eich plentyn i ddatblygu’u sgiliau mathemateg yn y blynyddoedd cynnar.

Tymor 2

Bagiau Llyfrau Bwmerang - Set o fagiau llyfrau y gall plant fynd â nhw adre gyda nhw yn eu tro, yn cynnwys cylchgrawn y bydd pob plentyn yn cael ei gadw.

 

 

Ble mae'r Ddafad? - Fe fydd pob plentyn yn derbyn set o gardiau Ble mae'r ddafad i fynd adref. Gallwch cael digonedd o hwyl gyda'r cardiau yn yr ysgol neu yn y cartref.

Tymor 3

Fy Llyfr - mae Fy Llyfr yn rhoi'r cyfle i bob plentyn greu ei lyfr ei hun i'w gadw.

Her yr ungorn - mae’r gweithgareddau llawn hwyl yn y cylchgrawn wedi’u cysylltu â’r Cyfnod Sylfaen, ac wedi’u creu i gael eu defnyddio gyda’ch plentyn ar ddiwedd eu blwyddyn Derbyn. Maen nhw’n annog eich plentyn i siarad, gwrando a gwneud penderfyniadau.

 
Gobeithio y bydd eich teulu yn mwynhau cymryd rhan yn Pori Drwy Stori ac y cewch hwyl gyda'ch gilydd yn rhannu hoffter o lyfrau, straeon a rhigymau.

Dysgu gartref

Gall Pori Drwy Stori helpu eich plentyn i fagu hyder gyda geiriau mewn ffordd hwyliog. Gallwch helpu eich plentyn i fanteisio i'r eithaf ar Pori Drwy Stori drwy:

  • Ddysgu ac adrodd neu ganu ei rigymau fel rhan o'r Sialens Rhigwm
  • Darllen a thrafod llyfrau gyda'ch gilydd gartref
  • Ysgrifennu eich adolygiad pum seren eich hun o lyfr eich plentyn y byddant wedi'i ysgrifennu ac wedi creu lluniau ar ei gyfer fel rhan o Fy Llyfr

 

Defnyddio eich llyfrgell

Bydd eich llyfrgell leol yn gallu rhoi llawer o syniadau a chyngor i chi am lyfrau da i ategu dysgu eich plentyn. Mae llyfrgelloedd ar agor i bawb a gallwch ymuno â hwy yn rhad ac am ddim, ac mae llyfrau ar gael i'w benthyg am ddim hefyd. Nid yw llyfrgelloedd bellach yn codi tâl am unrhyw lyfr plentyn sydd yn hwyr.


Posteri ac adnoddau eraill am ddim

Dyma enghreifftiau o ddeunyddiau y gellir eu lawrlwytho am ddim er mwyn eich helpu i ddarllen gyda'ch plentyn gartref: