Amdanom Ni

Amdanom Ni

Mae Pori Drwy Stori yn rhaglen ddwyieithog gyffrous i blant oedran dosbarth Derbyn ag amrywiaeth o alluoedd. Mae'r rhaglen yn seiliedig ar raglen boblogaidd Bookstart sydd wedi'i hanelu at blant bach.

 

Cafodd y rhaglen ei chynllunio a'i chyflwyno gan BookTrust Cymru ac fe'i hariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae Pori Drwy Stori ar gael i bob ysgol a gynhelir ac nid oes angen cofrestru'n benodol ar ei chyfer.

 

Darperir hyfforddiant gan eich Consortiwm, ac fe fydd y wefan hon hefyd yn gallu darparu gwybodaeth, adnoddau a chymorth ychwanegol.

 

Mae'r rhaglen yn cynnwys cyfres o adnoddau a gaiff eu hanfon i ysgolion, i'w defnyddio gan athrawon dosbarth Derbyn yn yr ystafell ddosbarth ac i'w hanfon adref i rieni eu defnyddio gyda'u plant gartref.

Tymor 1

Sialens Rhigwm - cyfres o daflenni rhigymau yn cynnwys pum rhigwm Cymraeg a pum rhigwm Saesneg, gyda thystysgrifau i'r plant pan fyddant yn cwblhau'r sialens, sef gallu dysgu ac ailadrodd y rhigymau!

 

Fy nghalendr Dyna Dywydd! - dyma adnodd i ddefnyddio gyda'r teulu dros hanner tymor. Bydd cofnodi mathau gwahanol o dywydd yn helpu eich plentyn i ddatblygu’u sgiliau mathemateg yn y blynyddoedd cynnar.

Tymor 2

Bagiau Llyfrau Bwmerang - Set o fagiau llyfrau y gall plant fynd â nhw adre gyda nhw yn eu tro, yn cynnwys cylchgrawn y bydd pob plentyn yn cael ei gadw.

 

Ble mae'r Ddafad? - Fe fydd pob plentyn yn derbyn set o gardiau Ble mae'r ddafad i fynd adref. Gallwch cael digonedd o hwyl gyda'r cardiau yn yr ysgol neu yn y cartref.

Tymor 3

Fy Llyfr - adnodd unigryw o ansawdd uchel sy'n rhoi cyfle i'r dysgwyr greu eu llyfr eu hunain i'w gadw.

Her yr Ungorn - mae’r gweithgareddau llawn hwyl yn y cylchgrawn wedi’u cysylltu â’r Cyfnod Sylfaen, ac wedi’u creu i gael eu defnyddio gyda’ch plentyn ar ddiwedd eu blwyddyn Derbyn. Maen nhw’n annog eich plentyn i siarad, gwrando a gwneud penderfyniadau.

Nod cyffredinol:

Y nod yw gwella safonau llythrennedd a rhifedd ac i gryfhau'r cyswllt cartref gan gefnogi'r meysydd dysgu canlynol o fewn y Cyfnod Sylfaen: sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu, gan gynnwys rhifau (datblygiad mathemategol), datblygiad personol a chymdeithasol a lles ac amrywiaeth diwylliannol.

 

Gwyliwch ein fideo i weld sut mae Pori Drwy Stori yn gwneud gwahaniaeth yn yr ysgol ac yn y cartref.